Dielo vzniklo v rámci grantového projekt VEGA Ministerstva školstva Slovenskej republiky, na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave - Katedre cirkevných dejín v spolupráci s ďalšími inštitúciami. Podnetom boli výsledky dát zo sčítania obyvateľstva Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočnilo v roku 2001. Keďže tvorivý tím mal k dispozícii aj údaje zo sčítania ľudu z roku 1991, vznikla tak možnosť v katalógoch diela porovnávať obe sčítania v detailnej hierarchickej štruktúre cirkevných riadiacich orgánov (v Rímskokatolíckej cirkvi od úrovne diecéz, dekanátov po farnosti; podobne i v Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku). Tvorcom diela boli k dispozícii kompletné údaje za oblasť religiozity vďaka ústretovosti a spolupráci Štatistického úradu Slovenskej republiky v Bratislave.

Čitateľ môže vnímať ideovú osnovu publikácie cez niekoľko rovín - spoločenskú, kultúrnu, poznávaciu či ekumenickú. Editori ju však chápu najmä cez vedeckú rovinu. Téma diela sa dotýka viacerých disciplín humánnych a prírodných vied, pričom sa v ňom prelínajú interdisciplinárne poznatky zo špecifických oblastí, ako je cirkevná história, geografia relígií a historická geografia. Atlasové dielo ponúka cenné informácie aj vizualizovanou formou prostredníctvom máp. Mapy zobrazujú výsledky štatistických zistení a aj vlastných výpočtov. Mapy sú popísané komplexnými textovými komentármi. Veľmi dôležitý je komplexný, historický obraz (Schéma - obr. č. 1, príloha), na ktorom sú najvyšší predstavitelia katolíckej Cirkvi od jej začiatku, ktorí sa starali o naše územie.
Prejav vďaky editorov patrí J. Em. Jánovi Chryzostomovi kardinálovi Korcovi, ktorý úvodným slovom obohatil predkladané dielo. Vďaka patrí aj recenzentom diela, ktorí pomohli uskutočniť jeho vedeckú korektnosť. ThDr. Ladislav Belás obohatil dielo svojimi cennými a hlbokými znalosťami histórie Rímskokatolíckej cirkvi. Doc. ThDr. Peter Šturák, PhD. upresnil textový a pojmový aparát a prispel k vedeckému rozpracovaniu histórie Gréckokatolíckej cirkvi. Prof. RNDr. Ján Drdoš, DrSc. posúdil dielo komplexne z geografického hľadiska.

Editori