Atlas Katolíckej cirkvi na Slovensku vzniká ako výsledok projektu Ministerstva školstva pod vedením Prof. ThDr. Viliama Judáka, PhD. a Doc. RNDr. Štefana Poláčika, PhD. Je to dielo, ktoré nám podáva obraz o Katolíckej cirkvi od jej prvých počiatkov u nás. Prináša údaje archeológie od najstaršieho písomne doloženého Pribinovho kostola v Nitre z roku 828-829 a o ďalších slovenských chrámoch v priebehu stáročí. Všetky ďalšie údaje Atlasu nám podávajú obraz o živej a účinnej prítomnosti Cirkvi na Slovensku zo storočia na storočie, a to po celom našom území.

Presvedčujú nás o tom pôsobivo príspevky Atlasu o kalváriách a krížových cestách po celom Slovensku, popisy pútnických miest, o množstve rehoľných spoločenstiev u nás, počnúc od najstarších, benediktínov na Zobore. Vzácne sú údaje o katolíckom školstve a o činnosti charity na Slovensku. Mimoriadne obsažný a informatívny je katalóg arcidiecéz, diecéz, dekanátov a farností, ktorý svedčí o prítomnosti Cirkvi aj v najodľahlejších oblastiach, kde žili a žijú naši ľudia.

Atlas Katolíckej cirkvi na Slovensku, ktorý dostávame touto knihou do rúk, nám ponúka veľmi konkrétny obraz o tom, ako Cirkev žila na našom Slovensku, v akých štruktúrach a ako usporiadaná, ako rozmanito pôsobila v našom národe. Cirkev bola svojimi biskupmi, školami, kláštormi, chrámami, univerzitami chrbtovou kosťou duchovného a kultúrneho, ba v mnohom aj sociálneho a hospodárskeho života národa. Štatistické údaje, ktoré Atlas uvádza podľa posledného sčítania z roku 2001, svedčia o tom, že Cirkev je aj po dlhých stáročiach stále na Slovensku prítomná. Stále žije, stále pôsobí, stále vychováva deti, stará sa o rodiny, pôsobí účinne v chrámoch, v školách, v kultúre i v sociálnom živote u nás ako neodmysliteľná súčasť nášho života.

Pre toto všetko hodno v tejto knihe listovať, zahľadieť sa do máp i štatistických údajov, rozšíriť svoj obraz i uvedomiť si zástoj Cirkvi v živote Slovenska v priebehu jeho tisícsto rokov života, ale hlavne jej nepretržitého pôsobenia, a to i po prekonaní tvrdej ateizácie v 20. storočí. Životnosť Cirkvi je požehnaním Slovenska až do dnešných dní.

Atlas Katolíckej cirkvi na Slovensku má plniť medzi nami podobnú úlohu oživenia pamäti a zdroja informácií ako kniha Tisíc rokov Slovenska s Cirkvou. Navzájom sa dopĺňajú. Preto je vydanie Atlasu Katolíckej cirkvi na Slovensku vítaným kultúrnym a duchovným činom.

Nitra, 8. decembra 2004                                           Kardinál Ján Chryzostom Korec