ATLAS CIRKVÍ, NÁBOŽENSKÝCH SPOLOČNOSTÍ A RELIGIOZITY SLOVENSKA

 

Úvod
l Obsah l Názvy máp l Kontakt l Bolo napísané...
 

© doc. RNDr. Štefan Poláčik, CSc., 2000 (Editor)

l
Autori textu: 25
l Autori máp: 10
l Autorsky spolupracovali: 2
l Viac -

l Obsah textovej časti:

1 Úvod
2 Katolícka Cirkev
2.1 Ekumenizmus mojimi očami
2.2 Rímskokatolícka Cirkev
2.3 Gréckokatolícka Cirkev
2.4 Svätyne a ikony Panny Márie na Slovensku
3 Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku
4 Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku
5 Pravoslávna Cirkev
6 Ústredný zväz židovských náboženských obcí na Slovensku: Židia a judaizmus
7 Evanjelická cirkev metodistická, Slovenská oblasť
8 Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike
9 Cirkev bratská

 
10 Cirkev adventistov siedmeho dňa
11 Apoštolská cirkev na Slovensku
12 Starokatolícka cirkev
13 Kresťanské zbory na Slovensku
14 Cirkev československá husitská na Slovensku
15 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia (mapy)
16 Obyvateľstvo Slovenska: Geografia relígií
17 Cirkevný edukačný systém na Slovensku
18 Literatúra

APENDIX: Prehľad územno-správnych funkcií v jednotlivých cirkvách Slovenska Mapová časť