ATLAS CIRKVÍ, NÁBOŽENSKÝCH SPOLOČNOSTÍ A RELIGIOZITY SLOVENSKA

 

Úvod
l Obsah l Názvy máp l Kontakt l Bolo napísané...
 

Forum scientiae et sapientiae, Trnava, 2000, VII, (1), p: 32 - 33SME, 29. mája 2000


Národná obroda, 7. jún 2000: "Atlas náboženstiev nielen pre veriacich"

Správa TASR, 25. máj 2000

Názov článku: Prezentovali Atlas cirkví, náboženských spoločností a religiozity Slovenska
Názov článku: Správa vytvorená: 05/25/2000 o 06:16 PM .
Prezentovali Atlas cirkví, náboženských spolocností a religiozity Slovenska
Servis: domáci
Kategória: všeobecné spoločenské udalosti
Priorita : 4
Kľúčové slová: SR, Atlas, cirkvi, prezentácia

Bratislava 25. mája (TASR) - Komplexný pohľad na religiozitu obyvateľstva na našom území formou monografie poskytuje Atlas cirkví, náboženských spoločností a religiozity Slovenska, ktorý dnes prezentovali verejnosti v Bratislave. Publikácia, ktorá nedávno vyšla vo vydavateľstve Chronos, má textovú a mapovú čast. Obsahuje katalóg všetkých obcí SR, kde sú farské, dekanské alebo biskupské úrady, kde pôsobia cirkevné zbory, alebo židovské náboženské obce. Editorom publikácie je doc. RNDr. Štefan Poláčik, CSc.
Riaditeľ pobocky Rakúskeho inštitútu pre východnú a juhovýchodnú Európu prof. Florin Žigrai na prezentácii konštatoval, že Atlas je prvou publikáciou svojho druhu po vyše 50 rokoch. Je to vedecké a zároveň aj ekumenické dielo, do ktorého prispelo 31 autorov - predstavitelov pätnástich registrovaných cirkví a náboženských spoločností v SR. Význam tohto diela presahuje hranice Slovenska, má velkú nábožensko-poznávaciu hodnotu aj v stredoeurópskom kontexte.
Ekumenická rada cirkví v SR (ERC SR) podľa slov jej predsedu a generálneho biskupa Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Júliusa Fila podporila vydanie tejto unikátnej publikácie. Je to dielo, ktoré dokumentuje silné kresťanské korene obyvateľstva Slovenska, umožňuje lepšie spoznať jednotlivé cirkvi a je prospešné tak pre kresťanov, ako aj ostatných obyvateľov krajiny.

Katolícke noviny, 25. jún 2001
FAKTY 25/2000

ECAV správa, 25. mája 2000: EC@V správa: Atlas cirkví, nábož. spolocností a religiozity Slovenska

ECAV správa, 26. mája 2000: Vydali Atlas cirkví, náboženských spolocností a religiozity

Súťaž kníh

Kresťanstvo a kultúra na Slovensku I.
(Garant: Mons. František Rábek, Editor: PhDr. Marta Žilková, PhD.),
Rada pre vedu, vzdelanie a kultúru,
Konferencia biskupov Slovenska,
p: 194 – 198. Nitra, 2002.


ATLAS CIRKVÍ, NÁBOŽENSKÝCH SPOLOČNOSTÍ A RELIGIOZITY SLOVENSKA


Florin Žigrai*


Bolo pre mňa veľkou cťou, keď ma redakcia almanachu Kresťanstvo a kultúra na Slo­vensku oslovila, aby som napísal recenziu na Atlas cirkví, náboženských spoločností a religiozity Slovenska (Edít. Štefan Poláčik, Bratislava. 2000, 150 s. 44 tab., 45 máp Chronos. ISBN 80-967860-8-3 2000), ktorý predstavuje ojedinelé dielo svojho druhu nielen na Slovensku, ale v celej strednej Európe. Široký kolektív popredných sloven­ských vedeckých pracovníkov z oblasti teológie, geografie a etnológie vypracoval pod vedením doc. RNDr. Štefana Poláčika, CSc., na základe výsledkov sčítania ľudu, do­mov a bytov z roku 1991 na Slovensku podrobnú analýzu jednotlivých cirkví, nábožen­ských spoločností a religiozity na Slovensku. Tým získal čitateľ recenzovaného atlasu ucelený pohľad na štruktúru, genézu a členenie jednotlivých cirkví a ich priestorové rozloženie.


Atlas vznikol zároveň s myšlienkou implantovať medzi dáta z cenzusu v roku 1991 aj údaje o religióznosti obyvateľstva. Cieľom atlasu bolo prezentovať komplexný pohľad na religiozitu obyvateľstva Slovenska formou monografie. Na návrh jednotlivých cirkví a náboženských spoločností vznikol tím riešiteľov, ktorý vytrval až do dokončenia prá­ce. Prvá publikovateľná verzia bola ukončená v roku 1996, no nebolo ju možné vydať, pretože v tomto roku došlo k zmene územno-správneho členenia Slovenska, čo malo za následok zneaktuálnenie mnohých máp a bolo nevyhnutné ich prepracovať. Do publikovateľnej formy (s aktuálnymi mapami a textami) bol atlas dotvorený v roku 1998. Základ finančných prostriedkov, ktoré umožnili publikovať dielo, bol získaný vďaka Ekumenickej rade cirkví v Slovenskej republike a podpore Rakúskeho ústavu pre vý­chodnú a juhovýchodnú Európu, pobočka Bratislava, a to až koncom roka 1999.
Atlas sa vnútorne člení na textovú časť (82 strán), do tabuliek usporiadaný prehľad územno-správnych funkcií v cirkvách Slovenska (25 strán) a zo 45 farebných máp na 43 stranách. Textová a mapová časť atlasu obsahuje informácie zo štyroch okruhov, a síce: tradičné cirkvi a náboženské spoločnosti, ostatné cirkvi a náboženské spoločnos­ti, priestorová diferenciácia obyvateľstva Slovenska (geografia relígií), ako aj súpis obcí (farností, zborov) v cirkvách a náboženských spoločnostiach podľa aktuálneho územ­ného členenia Slovenska.

Medzi tradičné cirkvi a náboženské spoločnosti editor atlasu radí Katolícku cirkev (Rímskokatolícku a Gréckokatolícku cirkev), Evanjelickú cirkev a. v. na Slovensku, Reformovanú kresťanskú cirkev na Slovensku, Pravoslávnu cirkev a Ústredný zväz židovských náboženských obcí.
Do skupiny ostatných cirkví a náboženských spoločností editor zaraduje Evanje­lickú metodistickú cirkev (slovenská oblasť), Bratskú jednotu baptistov v Slovenskej republike, Cirkev bratskú, Cirkev adventistov siedmeho dňa, Apoštolskú cirkev na Slo­vensku, Starokatolícku cirkev, Kresťanské zbory na Slovensku, Cirkev československú husitskú na Slovensku a náboženskú spoločnosť Jehovovi svedkovia (uznaná po dátume sčítania ľudu). Pri všetkých spomenutých cirkvách je uvedená stručná história ich vzniku, cha­rakteristika podstaty a poslania na Slovensku doplnená ich územno-správnym delením, vyjadreným tabuľkovou a mapovou formou.

Tretia časť sa zaoberá geografickou diferenciáciou obyvateľstva z aspektu celoslo­venského, krajského, okresného, ale i obecného. Štvrtá časť vo forme apendixu popisuje centrálne cirkevné funkcie obcí na Slovensku a podáva prehľad o hierarchickej organi­zácii jednotlivých cirkví (farské úrady, zbory, cirkevné a náboženské obce).


Atlas cirkví, náboženských spoločností a religiozity Slovenska má význam pre­dovšetkým na úrovni empirického a aplikovaného výskumu, ako aj pre bezprostred­né použitie v praxi. Na úrovni základného výskumu poskytuje komplexnejší obraz o vývoji a súčasnom stave jednotlivých cirkví, náboženských spoločností a religiozite, ako aj o ich priestorovom rozložení na Slovensku. Tým sa výraznou mierou prispelo k nadviazaniu na predchádzajúci výskum v tejto oblasti, ktorý bol prerušený v rokoch 1945-1989 vtedajšími spoločensko-politickými pomermi. Tým bol okrem iného aj po­ložený kartografický základ geografii relígií ako novo sa konštitujúcej humánnogeogra-fickej disciplíny. Atlas môže slúžiť ako metodický príklad pre koncipovanie podobných kartografických diel v susedných štátoch. Okrem toho výsledky recenzovaného atlasu sa dajú veľmi účinne použiť pre potreby základného výskumu iných vedných disciplín, ako napríklad teológie, etnografie, kultúrnej geografie a histórie. Atlas nájde bezpochy­by popri vedeckom význame aj veľké uplatnenie v pedagogickom procese na všetkých typoch škôl v rámci vyučovania náboženstva, histórie, zemepisu a etnografie. Atlas sa zrejme stane aj nevyhnutnou súčasťou knižníc všetkých cirkevných inštitúcií a peda­gogických ustanovizní na Slovensku. S radosťou očakávame pripravovaný nový atlas Katolíckej cirkvi Slovenska, ktorý má vypracovať editor tohto recenzovaného atlasu na základe výsledkov sčítania ľudu z roku 2001.


Príloha 1: Obsah textovej časti

Príloha 2: Obsah mapovej časti

* riaditeľ Rakúskeho ústavu pre vý­chodnú a juhovýchodnú Európu, pobočka Bratislava