Editori
Doc. RNDr. Štefan Poláčik, PhD. & Prof. ThDr. Viliam Judák, PhD.

Autori textov
J. Em. Ján Chryzostom kardinál Korec - Na úvod
Prof. ThDr. Viliam Judák, PhD. - II, III, VII C, IX, XII (doslov)
Doc. RNDr. Štefan Poláčik, PhD. - IV, V B, IX, XII (doslov), XV
Prof. PhDr. Alexander T. Ruttkay, DrSc. - V A
Vincent Malý Dr h.c. - VI, VII A, B
Doc. RNDr. Erika Otrubová, CSc. - VIII
Ing. Juraj Barát, Jana Čahojová - X

Autori a spoluautori 111 máp
Doc. RNDr. Dagmar Kusendová, CSc. XI, [M 1] - [M 73]
Doc. RNDr. Štefan Poláčik, PhD. XI, [M 1] - [M 56], [M 63] - [M 73]
Prof. PhDr. Alexander T. Ruttkay, DrSc. [M 21]
Vincent Malý Dr h.c. [M 54] , [M 55]
Prof. ThDr. Viliam Judák, PhD. [M 56]
Doc. RNDr. Erika Otrubová, CSc. [M 57] - [M 62]
Ing. Juraj Barát, Jana Čahojová [M 64]

Lektorovali
ThDr. Ladislav Belás
Prof. RNDr. Ján Drdoš, DrSc.
Doc. ThDr. Peter Šturák, PhD.

Tlač: Lúč, vydavateľské družstvo Bratislava

Publikácia bola vydaná na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave. Vznikla v rámci grantového projektu VEGA Ministerstva Školstva č. 1/1308/04

Dáta zo sčítania ľudu pre prácu poskytol Štatistický úrad Slovenskej republiky, Bratislava

Návrh obálky, grafickú úpravu, 52 tabuliek v texte, katalógové štatistické prehľady (XIV) zostavil a grafickú formu Hierachie (III) realizoval Doc. RNDr. Štefan Poláčik, PhD. Grafická spolupráca: Ing. Tomáš Poláčik. Technická, kartografická spolupráca: Michal Volek

Jazyková úprava: Mgr. Jozef Hlinka

© Doc. RNDr. Štefan Poláčik, PhD., Prof. ThDr. Viliam Judák, PhD. 2005
© Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK, 2005

ISBN 80-88696-39-9..."Na Treťom celoslovenskom eucharistickom kongrese toto dielo bolo prostredníctvom pápežského legáta J. Em. Jozefa kardinála Tomku poslané Svätému Otcovi Benediktovi XVI.
V rámci slávenia svätej omše v nedeľu 18. septembra 2005 ho do daru dostal pred tvárou Slovenska aj otec kardinál Jozef Tomko."Daniel Dian (v Duchovný pastier, Ročník LXXXV, č: 8, s: 545 - 546)