ATLAS CIRKVÍ, NÁBOŽENSKÝCH SPOLOČNOSTÍ A RELIGIOZITY SLOVENSKA

 

Úvod
l Obsah l Názvy máp l Kontakt l Bolo napísané...
 

Religiozita bola a je fenoménom, ktorý sa odráža v širokom spektre ľudských aktivít. Prvotné formy religiozity mali často determinujúcu funkciu v živote človeka. Na tejto báze boli vytvorené literárne, hudobné, výtvarné či stavebné skvosty, ktoré obdivujú ľudia veriaci i neveriaci.


Dlhé stáročia v strednej Európe žijú Slováci s Čechmi, Rakúšanmi a Maďarmi. V multinárodnom štáte to bolo kresťanstvo, ktoré tieto národy spájalo. Len v historickom kontexte treba hľadať korene dnešných daností. Hoci v atlase prezentujeme posledné obdobie, to je však výsledkom dlhotrvajúceho, komplexného procesu formovania sa obcí, miest a regiónov.

Geografi si dávno všímali najmä dva aspekty spojené s religiozitou. Prvý sa viaže na formovanie ľudských sídiel v závislosti od vierovyznania obyvateľstva. Druhý je spojený so štúdiom širšej regionálnej religióznej štruktúry. Vznikla tak samostatná časť geografie - geografia relígií. Na Slovensku sa táto disciplína ešte nestačila v plnej miere sformovať. Známa je mapovo prezentovaná štruktúra obyvateľstva Slovenska podľa vierovyznania, na podklade údajov zo sčítania ľudu z r. 1930 (Š. Fekete, in: (J. Hromádka (1943)). V období rokov 1945 - 1989 žiadne religiózno-geografické štúdie nevznikli. Vytvorilo sa tak informačné vákuum, ktoré sčasti pomohlo zaplniť sčítanie ľudu, domov a bytov uskutočnenom v roku 1991. To vytvorilo predpoklady aj na realizovanie takéhoto diela. V poslednej dobe vzniklo i niekoľko štúdií, ktoré spomenutú medzeru zaplnili aspoň čiastočne.


V tomto diele sa chceme pokúsiť o pohľad na mapu relígií Slovenska po päťdesiatich rokoch. Chceme sa pokúsiť o vedecké a na druhej strane ekumenické dielo, kde budú mať miesto i malé cirkvi.